بدترین کفش ها کدامند ؟

         کفشهای بد و آسیب رسان چند گروهند : [...]