اهمیت کفش در بروز یا پیشگیری از زمین خوردگی سالمندان

  دمپایی ، صندل و کفش های پارچه ای سبک [...]