Project Description

دفورمیتی و درد شدید زانوی ایشان به علت آرتروز زانو بود که با جراحی تعویض مفصل زانو ، هم درد  زانو و هم کجی زانو برطرف شد.