شماره های تماس: 88216779 (021) - 86087229 (021) - 09102906201

dr.shafipour

درباره Reza Shafipour

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

تمرينات زنجيره بسته و تمرينات زنجيره باز

تمريناتتقويتعضلهازبابتيبهدونوعكلّيتقسيمميشوند: زنجيرهحركتيباز و زنجيره حركتي بسته. تعریفزنجیرهحرکتی باز:  تمريناتزنجیرهحرکتیبازبهاينصورتاستکهبخشانتهاییبدن(پاهایا دستها) [...]

تمرينات زنجيره بسته و تمرينات زنجيره باز2019-12-17T17:00:04+03:30