شماره های تماس: 88216779 (021) - 86087229 (021) - 09102906201

تمرينات زنجيره بسته و تمرينات زنجيره باز

تمرينات زنجيره بسته و تمرينات زنجيره باز

تمريناتتقويتعضلهازبابتيبهدونوعكلّيتقسيمميشوند: زنجيرهحركتيباز و زنجيره حركتي بسته. تعریفزنجیرهحرکتی باز:  تمريناتزنجیرهحرکتیبازبهاينصورتاستکهبخشانتهاییبدن(پاهایا دستها) [...]

تمرينات زنجيره بسته و تمرينات زنجيره باز2019-12-17T17:00:04+03:30