شماره های تماس: 88216779 (021) - 86087229 (021) - 09102906201
Loading...

مطالب علمی

مطالب علمی2019-08-13T23:35:34+04:30
1712, 2019

تمرينات زنجيره بسته و تمرينات زنجيره باز

Categories: توانبخشي و ورزش|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

تمريناتتقويتعضلهازبابتيبهدونوعكلّيتقسيمميشوند: زنجيرهحركتيباز و زنجيره حركتي بسته. تعریفزنجیرهحرکتی باز:  تمريناتزنجیرهحرکتیبازبهاينصورتاستکهبخشانتهاییبدن(پاهایا دستها) رویهیچسطحیقرارنگرفته و آزاد است. دراینزنجیره،هرمفصلیاحلقهانتهایی(دیستال)،بهصورتجداگانهوبدونتأثیرقابلملاحظۀسایرمفاصلوحلقههایاتصالیحرکتدادهمیشود. درنتیجه،حرکتبهطورمجزادریکمفصلصورتمیگیردوعملکردعضلانیعمدتاًبهصورتدرونگرا(Concentric) میباشد. ( انقباضدرونگراياConcentric contraction [...]

2208, 2019

زانوی پرانتزی در كودكان

Categories: زانو|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

سیرطبیعی شکل  زانو: اغلب در هنگام تولد زانوی کودکان ده تا پانزده درجه واروس دارد ( پرانتزی است) . تا [...]

2008, 2019

بدترین کفش ها کدامند ؟

Categories: دسته‌بندی نشده|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

         کفشهای بد و آسیب رسان چند گروهند : کفش های پاشنه بلند ، نوک تیز زنانه ، عروسکی [...]

2008, 2019

تأثیرات منفی پوشیدن کفش نامناسب

Categories: دسته‌بندی نشده|Tags: , , , , , |0 Comments

     پا در حین را رفتن چندین عملکرد دارد. پا باید بتواند در فازهای مختلف راه رفتن به مقدار قابل [...]

2008, 2019

اهمیت کفش در بروز یا پیشگیری از زمین خوردگی سالمندان

Categories: دسته‌بندی نشده|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |0 Comments

  دمپایی ، صندل و کفش های پارچه ای سبک معمولاً جزو نخستین انتخاب های سالمندان برای پیاده روی است [...]