سیرطبیعی شکل  زانو: اغلب در هنگام تولد زانوی کودکان ده تا پانزده درجه واروس دارد ( پرانتزی است) . تا حدود یک سالگی زانو پرانتزی بودن (ژنوواروم)  تشدید میشود و بعد از آن تا حدود دو سالگی به حالت خنثی برمیگردد. بعد از این سن زانو مختصری به سمت ضربدری(  والگوس) یعنی حالت برعکس پیش میرود. حداکثر حالت ضربدری زانو در 4 سالگی است (حدود 8 درجه). تا یازده سالگی حالت نرمال زمان بلوغ یعنی شش درجه به خارج (والگوس) به دست می آید.

 

  • زانوی پرانتزی کودکان: ژنوواروم در کودکان شایع بوده و به دو دسته کلی فیزیولوژیک و پاتولوژیک تقسیم می شود. در ژنوواروم فیزیولوژیک صفحه رشد زانو نرمال بوده و معمولا بعد از دوسالگی بهبود می یابد. ژنوواروم بعد از دوسالگی معمولا پاتولوژیک است. ژنواروم یکطرفه به احتمال زیاد پاتولوژیک است. در موارد زیر کودک مبتلا به ژنوواروم را باید جهت بررسی نزد پزشک برد تا بعد از بررسی درمان مورد نیاز اعم از بریس یا جراحی انجام شود: ژنوواروم بعد از دوسالگی – واروس پیشرونده – دفورمیتی غیرقرینه.

نکته بسیار مهم در مورد ژنوواروم توجه به نکات مهم ذکر شده در بالا و مراجعه به موقع به پزشک و شروع هرچه سریعتر درمان است زیرا درمان هرچه زودتر شروع شود راحتتر و کم عارضه تر و نتایج درمان بهتر خواهد بود.