• سال  1395:   دوره تکمیلی( فلوشیپی) زانو _ اتریش
  • سال 1391:   فارغ التحصیل ارتوپدی( تخصص جراحی استخوانها و مفاصل)_ دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • سال 1385:  اخذ مدرک دکترای حرفه ای پزشکی_ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • سال 1377: فارغ التحصیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان