تمريناتتقويتعضلهازبابتيبهدونوعكلّيتقسيمميشوند: زنجيرهحركتيباز و زنجيره حركتي بسته.

تعریفزنجیرهحرکتی باز:  تمريناتزنجیرهحرکتیبازبهاينصورتاستکهبخشانتهاییبدن(پاهایا دستها) رویهیچسطحیقرارنگرفته و آزاد است. دراینزنجیره،هرمفصلیاحلقهانتهایی(دیستال)،بهصورتجداگانهوبدونتأثیرقابلملاحظۀسایرمفاصلوحلقههایاتصالیحرکتدادهمیشود. درنتیجه،حرکتبهطورمجزادریکمفصلصورتمیگیردوعملکردعضلانیعمدتاًبهصورتدرونگرا(Concentric) میباشد.

( انقباضدرونگراياConcentric contraction باکاهشطولعضلهعاملبهوجودآورنده حرکتدرمقابل نیرویمقاوم میباشددرایننوعانقباضنیرویتولیدشدهبهوسیلهعضله بیشتر ازنیروی مقاوماست).

تمریناتزنجیرهبازمعمولاًبرایبهبودقدرتودامنهحرکتیمفصلبهکارمیروند. اینتمریناتشاملانواعپرسسینه،جلوبازو،  Chest Fly، لتپول(زیربغلسیمکش)،  حرکاتپشتبازو،جلوپا(leg extension) وپشتپا(Hamstring curl) ميباشند.

 تعريفزنجیرهحرکتیبستهدرزنجیرهحرکتیبسته،بخشانتهاییبدنثابتوبیحرکتمیباشد. دراینزنجیرهحرکتی،بدونانجامحرکاتقابلپیشبینیومتوالیسایرمفاصلانتهایی،حرکتقابلملاحظهایدرمفصلانتهاییانجامنخواهـدشد (مانندحالتیکهپادروضعیتتحملوزنرویزمینقرارگرفتهباشد). بنابراینحرکتدریکمفصل،منجربهحرکتهمزماندیگرمفاصل شرکتکننده درزنجیرهحرکتیموردنظرمیگردد؛درستمثلحركتاسكات.

درزنجیرهحرکتیبسته،کلیه عضلات مربوطبهمفصلباهموبهطورهمزمان واردعملمیشوند وانقباض عضلانی بهصورتدرونگرا(cocentric)وبرونگرا(Eccentric) میباشد. انقباضبرونگرا(eccentric) زمانیرخمیدهدکه عضلهبهتدریجبرایکنترلپایینآمدننیرویمقاوم،باطویلشدن،ازمقدارتنشمیکاهد(کهبهعنوانانقباضاتمنفیتوصیفمیشود)،درایننوعانقباضنیرویتولیدشدهبهوسیلهعضله،کمترازنیرویمقاوماستوطولعضلهدرحينحركتبهتدريجزيادميشود.

بهعنواننمونهايازتمريناتزنجيرهبستهميتوانبهحركتاسكاتاشارهكرد. زمانيکهفردحرکتاسکاتراانجاممیدهدعملکرداندامتحتانیدرزنجیرۀبسته،منجـربهحرکاتهمزمانمفاصلمچپا،زانوورانمیشودضمناينكهعضلهچهارسررانیجهتکنترلفلکشن ( خمشدن)زانومنقبضمیشود وعضلههمسترینگ( پشتزانووران) بهمنظورکنترلفلکشنمفصلران منقبضمیگردد. بدینترتیبعضلاتچهارسرران( درجلويران) وهمسترینگ( درپشتران)درحیناجرایحـرکتاسکات بهطورهمزمـان منقبضمیشوند. درنتیجهاینانقباضهمزمـانعضلات،نیرویبرشی (Shearing Force) بهحداقلخواهدرسيدودرصورتيكهدردورانبعداز جراحيمفصلهستيم،مفصلجراحيشدهفشارواحتمالاآسيبكمتريرامتحملخواهدشد. بههمينعلتدرمراحلاوليهتوابخشيبعدازجراحيبازسازيرباطصليبي،انجامتمريناتزنجيرهبستهتوصيهميگردد.